Delimitace

Základním cílem a hlavním posláním občanského sdružení „Pod Rovněmi“, dle schválených stanov zaregistrovaných na Ministerstvu vnitra dne 13.10.2003 pod čj. VS/1-1/55 194/03-R je

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

K zabezpečení tohoto hlavního poslání našeho občanského sdružení byla v souladu s novelou zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny definována věcná a územní (místní) specifikace sdružení.
Věcná a místní specifikace byla zpracována ve formě žádosti a předložena kompetentním státním orgánům a orgánům samosprávy. V této žádosti bylo požadováno aby občanské sdružení Pod Rovněmi bylo předem informováno o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních podle §70 odst.2 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, které spadají do níže uvedené specifikace:


Věcná specifikace žádosti:

Z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny :
— správní řízení dle § 76 odst. 1, 2 a § 77;
— zásahy do krajinného rázu;
— řízení o výjimkách z ochranných podmínek rostlin a živočichů;
— projednávání biologických hodnocení.

Z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského a půdního fondu:
— všechny záměry a správní řízení s výjimkou těch, které jsou spojeny se stavbami pro individuální bydlení a objekty s nimi bezprostředně souvisejícími.

Z hlediska zákona č.289/1995 Sb., o lesích:
— povolování mimořádných těžeb, které nejsou v LHP a realizují se nestandardním způsobem.
— řízení o odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesa, případně o omezení využívání těchto pozemků
— zpracování lesních hospodářských plánů a osnov dle §26 odst. 3 lesního zákona

Z hlediska zákona č.254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích:
— všechny záměry a řízení, týkající se větších provozů, vodovodů a kanalizací pro občanskou vybavenost, úložišť a ukládání ropných látek, výtopen na lehké topné oleje, vrtaných studní s hloubkou větší než 5 metrů, úprav vodních nádrží a toků, staveb vodních děl, s výjimkou vodohospodářských staveb spojených s individuálním bydlením.

Z hlediska zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší:
— řízení ohledně nových zdrojů velkého a středního znečištění.


Místní specifikace žádosti:

Katastrální území Přední Ždírnice, Zadní Ždírnice , Horní Olešnice, Prostřední Olešnice, Dolní Olešnice, Vestřev, Dolní Kalná, Slemeno, Čistá u Horek, Borovnička a Borovnice (viz přiložená mapka).

Katastrální území